Projektbeskrivning

Hembygd 2.0 – hitta berättelsen är ett projekt med målet att utveckla en metod för att arbeta generationsövergripande med film och digitalt berättande i lokalsamhället och bygger på samverkan mellan redan befintliga kulturresurser.

Syftet är att levandegöra lokalsamhällets historieskatter och berättelser, bidra till ökad IT- och mediekompetens och att föra människor närmare varandra och sin egen hemmiljö.

Metoden ska utgöras av en mall för projektgenomförande och ett filmpedagogiskt utbildningsprogram, bestående av fristående moduler(workshops) som skall kunna genomföras i en kommun, på en ort, på hembygdsgården, biblioteket, i skolan, på fritidsgården eller i annat lämpligt sammanhang. Den ska kunna genomföras som projekt eller som studiecirkel.

metoden


Det viktiga är att alla åldrar ska ges möjlighet att mötas genom gemensamt lärande kring film, berättarteknik och historieresearch vilket sedan utmynnar i individuell produktion och spridning av digitala berättelser – korta personliga filmer – som tar utgångspunkt i närmiljön, historien eller individens egna upplevelser. Aktiviteterna och de filmer som produceras och sprids kan sedan utgöra incitament till ny kunskap, diskussioner, nya möten, nya insikter och erbjudas som information, underhållning eller inspiration både lokalt och globalt.

Tanken är att stimulera till processer som involverar olika aspekter av lokalsamhället och där allmänheten har möjlighet att interagera och respondera på de filmer som skapas genom t.ex. offentliga visningar och andra former av offentliggörande.

Metoden ska kunna användas för att vidga möjligheterna för invånare i ett samhället att själva aktivt delta i kulturlivet och ge fler möjlighet ta del av och definiera kulturarv samt ta plats i den mediala världen med egna filmberättelser – av kvalitet och av värde för andra även utanför den privata sfären.

Hembygd 2.0 – hitta berättelsen vill motverka alienation och segregation och stimulera till nyfiket undersökande av den egna hemorten genom gemensamt lärande om film , IT och lokalhistoria.  

Filmerna/de digitala berättelserna kan komma till positiv användning i många olika sammanhang och en viktig del av metoden handlar om att se till att dessa distribueras via olika kanaler som t.ex. sociala medier och görs tillgängligt för visning på skolor, museum, hembygdsföreningar, bildarkiv, Folkets Hus biografer, som underhållning på hotell och restauranger och som en del i marknadsföring på turistbyråer och turistmässor.

Projektet Hembygd 2.0 – hitta berättelsen har 2016 genomfört en förstudie och det föreligger nu en förstudierapport. Nästa steg är att söka medel för att genomföra Steg 1 – utveckla metoden och initiera Steg 2 som består av Pilotprojekt för att utvärdera och vidareutveckla den. Steg 3 innebär en formalisering och marknadsföring av metod samt upprättande av en portal som skall fungera som kunskapsbas och utgångspunkt för att hitta filmer och aktörer som implementerat metoden.

För frågor ta kontakt med:
Ingrid Lindberg, projektledare  0703093799 / il @ telia.com
Marika Russberg, kulturarvskonsulent,  0702 – 38 99 80/ marika.russberg@bohuslansmuseum.se

Länk till Rapport Förstudie

Länk till förstudieansökan – Hembygd 2_0 Projektbeskrivning

Ingrid Lindberg 2016-11-27

Annonser